Úvod O združení Zameranie Referencie Kontakty Facebook
OZ Moje mesto - moje miesto / Svidník a okolie
OZ Moje mesto - moje miesto / Svidník a okolie

O združení

„Kvalitnejšie podmienky v regióne - krajší život.“

Občianske združenie spája občanov regiónu mesta Svidník a jeho okolia, ľudí, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú a chcú mať v ňom svoje miesto. Kto prispeje svojou vôľou, časom, prostriedkami alebo nápadmi na vylepšenie a skrášlenie svojho mesta, právom mu v ňom bude patriť miesto.

Združenie vzniklo v roku 2014 s cieľom podieľať sa na skvalitňovaní podmienok života v regióne.

Podieľame sa na verejnoprospešných dobročinných aktivitách (podpora detského oddelenia nemocnice vo Svidníku organizovaním verejných zbierok, brigády, čistenie Domaše a in.), osvetovej činnosti (za bezpečnosť detí, prednášky k prevencii trestnej činnosti, počítačovej kriminality, šmejdi a in.), organizovaniu záujmových aktivít pre deti a dospelých (pobytové letné tábory, športové a turistické aktivity, popoludnie na sídlisku a in.) a spolupracujeme s rôznymi organizáciami (centrá pre deti a rodiny, centrá právnej pomoci a in.).

Život v regióne
nám nie je ľahostajný.
Verejnoprospešné činnosti
verejné zbierky / brigády / ...
Záujmové aktivity
aktivity na sídlisku / tábory / ...
Osvetová činnosť
rôzne prednášky / prevenčné programy / ...
Spoločenské aktivity
zlepšovanie sociálnej súdržnosti

Ciele a činnosť

Podporovať projekty na ochranu a skvalitnenie životného prostredia.

Ochrana vodných zdrojov, fauny a flóry.

Podporovať aktívny prístup a vzťah občanov k zodpovednosti a ochrane životného prostredia.

Podporovať ekologické projekty.

Zabezpečiť využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Zlepšovať úroveň sociálnych služieb.

Zvýžiť sociálnu súdržnosť.

Zamerať sa na indibiduálny prístup a metódy práce s jednotlivcami, skupinami a komunitami.

Zabezpečiť plánované a cielené vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych službách.

Podporovať nové formy sociálnej pomoci.

Zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti marginalizovaných a sociálne znevýhodnených skupín.

Zlepšovať finančnú gramotnosť marginalizovaných a sociálne znevýhodnených skupín.

Vydávateľská, publikačná a produkčná činnosť.

Organizovať diskusie, prednášky, semináre, prezentácie a súťaže.

Získavanie grantov a dotácií z dotačných a grantových programov.

Podpora národnostných menšín a etnických skupín.

Organizácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

Organizovanie verejnoprospešných činností.

Organizovanie verejných zbierok a benefičných podujatí.

Referencie

Podpora nemocnice
Verejná zbierka na podporu dets. oddelenia nemocnice
Osvetová činnosť
Osvetová činnosť Trestno-právna zodpovednosť
Táborová činnosť
Táborová činnosť
Úprava športoviska pri ZŠ
Úprava športoviska pri ZŠ
Miss TUNING ZRAZ Svidník
Miss TUNING ZRAZ Svidník
Slovenská hudobná liga
Slovenská hudobná liga
Turistické podujatia
Nočný pochod na Čiernu horu
Technická podpora podujatí
Organizácia športových hier
Ak môžeme, radi pomôžeme.

Kontakty

Moje mesto - moje miesto
Občianske združenie
Karpatská 784/17, 089 01 Svidník
IČO: 42385229
Reg. č. MV SR: VVS/1-900/90-44803
info@ozmojemesto.sk
fb.com/groups/moje.mesto.moje.miesto